Darko Darovec

Prof. dr. DARKO DAROVEC
OSEBNI PODATKI:
Priimek, ime: DAROVEC, Darko
ORCID: 0000-0002-4520-124X
Leto rojstva: 1961
Nacionalnost: Slovenska
URL: https://uni-mb.academia.edu/DarkoDarovec

 

IZOBRAZBA

 • 1987: diploma, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
 • 1994: magisterij, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
 • 1998: doktorat, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

AKADEMSKI TER ZNANSTVENORAZISKOVALNI NAZIV

 • 2009 (Univerza na Primorskem) 2015 (Univerza v Mariboru): pedagoški naziv: redni profesor
 • 2003: znanstveni naziv: znanstveni svetnik

ZAPOSLITVE

 • 1987-1989 Pokrajinski muzej Koper
 • 1989-1996 Pokrajinski arhiv Koper
 • 1996-2003 Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
 • 2003-2012 Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Fakulteta za humanistične študije
 • 2012-Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana
 • 2013-Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Kranj
 • 2014-Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper
 • 2015-Univerza Ca’ Foscari Benetke
 • 2016-Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

VODSTVENE FUNKCIJE IN SPOSOBNOSTI

 • 1991- glavni urednik periodičnih znanstvenih publikacij Annales- Series Historia et Sociologia (AHCI, Scopus), Acta Histriae (SSCI, AHCI, Scopus), Annales- Series Historia Naturalis (Scopus)
 • 1994-2003 aktivno sodelovanje pri ustanovitvi Univerze na Primorskem (2003)
 • 2000-2012 direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije in od 2003 Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem
 • 2000-2002 v. d. dekana Fakultete za humanistične študije Koper
 • 2002-2011 prodekan za študijske in raziskovalne dejavnosti Fakultete za humanistične študije Koper
 • 2007-2011 svetovalec rektorja Univerze na Primorskem za razvoj
 • 2013- direktor in ustanovitelj Inštituta IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
 • 2017-2019   dekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije, Kranj
 • 2017- prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Nove univerze

RAZISKOVALNO DELO

V svoji karieri raziskovalca je Darko Darovec napisal 16 znanstvenih monografij, ki so bile objavljene v slovenskem (8), italijanskem (3), angleškem (3) in hrvaškem (2) jeziku. Poleg tega, da je napisal tudi veliko izvirnih znanstvenih člankov in poglavij v monografijah (več kot 100) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, srbskem, češkem in hrvaškem jeziku, ki so bili objavljeni v mednarodnih znanstvenih revijah in pri mednarodnih znanstvenih založbah, skupaj ima več kot 480 znanstvenih bibliografskih enot. Bil je tudi koordinator oziroma vodja več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Gl. podrobneje:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20190806102905-10728.html

Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih sestankih in organiziral več kot 25 mednarodnih znanstvenih sestankov v sodelovanju z drugimi mednarodnimi znanstveniki in univerzitetnimi ustanovami.

ODGOVORNI NOSILEC PROJEKTOV

Evropski projekti:

 • »FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area«. 7. OP EU – Marie Curie Actions (MCA) IEF za uveljavljene raziskovalce na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah, 2015-2017
 • SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine. Program Teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013;
 • SRCE ISTRE: Dediščina in umetnost. Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih . Interreg IIIA Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006;
 • Institucionalni partner v 6. Okvirnem programu EU, projekt SS-ERC-“Social Sciences and European Research Capacities” (2003-2006).
 • Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba . Program Life nature, 2002-2004;
 • Različni spomini – spomini na čast – Phare CBC Slovenia – Italy (1999–2000);
 • Partner v projektu KAŠTELIR. Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije in Istre). Interreg Slovenija-Hrvaška, 2018-2021.

Nacionalni projekti (sofinancer ARRS):

 • Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države; 1.7.2018-30.06.2021.
 • Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.-19. stoletje); 1.7.2011-31.12.2012.
 • Socialnodemografska podoba Istre v novem veku; 1.5.2009 – 30.4.2012
 • Podeželje in mesto na Primorskem: družbena, gospodarska in pravna razmerja med starim redom in modernizacijo; 1.2.2008 – 30.1.2011
 • Civilizacijsko-kulturna podoba slovenske Istre v preteklosti; 1.1.1999 – 30.6.2003

Projekti bilateralnega sodelovanja z:

 • ZDA, Northwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. dr. Edward Muir, Priče in pričevanja preteklosti. 1.1.2011-31.12.2012
 • Avstria, University of Vienna, njihov vodja: prof. Joseph Ehmer, 2011-2012. Selitvena gibanja na Slovenskem in v Avstriji od 18. do 20. stoletja. 1.1.2011-31.12.2012
 • Portugalska, Departamento De História, Faculdade De Letras Da Universidade De Lisboa, Alameda Da Universidade;  njihov vodja: prof. dr. Hermenegildo Fernandes, 2010-2011), Skupne poteze v slovenski in portugalski zgodovini novega veka. 1.1.2010-31.12.2011
 • ZDA, Northwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. dr. Edward Muir, Interpreti kultur. 23.4.2008-31.3.2010
 • Francija, Universite` de Paris – Sorbonne (Paris IV), njihov vodja: prof. Jacques Oliver Boudon, Francoska dediščina na Slovenskem : od Ilirskih provinc do Evropske unije. 1.1.2007-31.12.2008
 • Hrvaška, Hrvaška akademija znanosti in umetnosti; njihov vodja: Petar Strčić, Zgodovina demografskih in etničnih vprašanj v Istri and Kvarneru. 1.1.2007-31.12.2008
 • ZDA, Nortwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. Edward Muir, Retorike deviantnosti. 1.1.2006-31.12.2007
 • ZDA, Northwestern University, Evanston, njihov vodja: prof. dr. Edward Muir, Žrtve v scenariju kazenskega procesa; od zločina brez žrtve do vdora žrtve v družbeni in politični diskurz. 1.1.2004-31.12.2005
 • Grčija, The National and Kapodistrian University of Athens; njihov vodja: Nagia Sgouritsa, Grki v Istri. 1.1.2003 -31.12.2004

Organizacija mednarodnih znanstvenih sestankov:

 • FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe, 9.-11. junij 2016, Benetke, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah.
 • Tretja stranka. Med nasiljem in mirom: posredniki, razsodniki, miritelji, sodniki (Beneška republika in zgornji Jadran v srednjem in novem veku), 14-16 April 2011, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora. Koper 2011.
 • Priče in pričevanja preteklosti, Koper, 24-26 September 2009, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora, Koper 2009.
 • 4.Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti, Koper, 4-5 Junij 2009, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora, Koper 2009.
 • 5. Interpreti kultur, Koper, 27 – 29 September 2007, Univerza na Primorskem, predsednik programskega odbora, Koper 2007.
 • In mnogih drugih od leta 1991.

Pedagoško delo:

 • 2002-2012 nosilec več dodiplomskih in podiplomskih predmetov ter koordinator študijskih programov zgodovine na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju zgodovine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem
 • 2014 – nosilec predmeta Slovenska novoveška zgodovina: zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku, študijski program zgodovine II. stopnje na Univerzi v Mariboru
 • 2015 – nosilec predmeta Zgodovina in socialna psihologija mediacije, študijski program II. stopnje Alternativno reševanje sporov na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica
 • 2018 – nosilec dodiplomskih in podiplomskih predmetov na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove univerze, Ljubljana

Število uspešno zaključenih mentorstev doktorantom: 7 (Boštjan Plut, 2008, Klemen Pust, 2009, Zdenka Bonin, 2009, Urška Železnik, 2010, Roberta Vincoletto, 2016, Angelika Ergaver, 2017, Žiga Oman, 2018).

DELO V STROKOVNIH KOMISIJAH DOMA IN V TUJINI

Recenzent študijskih programov in raziskovalnih projektov s področja zgodovinopisja na prošnjo pristojnega ministrstva Republike Hrvaške. Član komisij za zagovor magisterijev in doktoratov pri Univerzi v Ljubljani, Mariboru, Kopru, v Benetkah (Ca’ Foscari), na Centralno-Evropski univerzi, član predsedništva in raziskovalnega sveta East European Historical Society, Sochi, Russian Federation idr.

Članstvo v uredniških odborih mednarodnih znanstvenih revij:

 • Acta Histriae, odgovorni urednik od 1993-.
 • Annales. Series historia et sociologia, glavni urednik od 1991-.
 • Studia Historica Slovenica, član uredniškega odbora od 2001-.
 • Časopis za povijest zapadne Hrvatske, član uredniškega odbora od 2006-.
 • Časopis za zgodovino in narodopisje, član uredniškega odbora od 2006-.
 • Povijesni prilozi, član uredniškega odbora od 2009-.
 • Studia lexicographica, član uredniškega odbora od 2007-.
 • Rijeka, član uredniškega odbora od 2011-.
 • Dignitas. The Slovenian Journal of Human Rights, Ljubljana, član uredniškega odbora od 2014-
 • Bylye Gody, Russian Historical Journal, Moscow, član uredniškega odbora od 2016-.
 • East European History, Russian Federation, Sochi, član uredniškega odbora od 2016-.

NAGRADE TER JEDRNAT OPIS TRENUTNIH OZIROMA ZADNJIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

 • 1993 štipendist sklada Open Society Fund
 • 1997-1999 štipendist fondacije Research Support Scheme iz Prage
 • 2010 nagrada ob 10. obletnici Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem za pripravo številnih študijskih programov
 • 2011 nagrada Primorski Um 2010 za uvajanje vrhunskega znanja v prakso

Njegovo raziskovalno delo temelji na neobjavljenih primarnih arhivskih virih, ki jih hranijo v arhivih in knjižnicah v Kopru, Piranu, Benetkah, Ljubljani, Trstu, na Dunaju, Reki in Pazinu. Na podlagi svojih raziskav je v zadnjih letih predstavil kompleksno podobo obmejnih problematik in strukturo sporov in kriz v jadranski regiji (npr. knjiga Kratka zgodovina Istre, ki je bila tudi ponatisnjena in prevedena v angleški, hrvaški in italijanski jezik). Ima dolgoletne izkušnje na področju socialne, gospodarske in kulturne zgodovine Istre in Severnojadranske regije v času srednjega veka in še posebej v zgodnjem novoveškem obdobju, ki predstavljajo osnovo njegovega raziskovalnega dela na podlagi raziskav različnih virov in literature, objavljenih v jadranski regiji in drugod.

Njegova glavna raziskovalna področja so: srednjeveška in novoveška zgodovina Istre, Slovenije in Sredozemlja, s posebnim poudarkom na pravni zgodovini, zgodovini kulture, družbe in gospodarstva.

Trenutno se v okviru svojega projekta poglobljeno ukvarja z evropskimi običajnimi sistemi reševanja konfliktov (projekt FAIDA – Marie Curie Actions 7. OP EU, Univerza Ca’ Foscari Benetke), v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom (Univerza v Mariboru) s slovensko novoveško zgodovino, zlasti z interdisciplinarnim raziskovanjem oblikovanja slovenskega naroda in države, z različnimi oblikami prezentacij kulturnega spominjanja pa se ukvarja v okviru raziskovalnega projekta “Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode” pri Inštitutu IRRIS, in v okviru raziskovalnega projekta “Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države”, financirana s strani ARRS.