Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi.

Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo z uporabo neinvazivnih, s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo podprtih pristopov. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Drugi podatki o projektu:

Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
Začetek in trajanje projekta:  od 1. 10. 2018, trajanje 30 mesecev
Skupna vrednost projekta:  1.416.321,03 EUR
Število partnerjev : 9 (5 slovenskih in 4 hrvaški)

PROJEKTNI PARTNERJI

 1. Občina Komen – vodilni partner
 2. Občina Izola
 3. Univerza v Mariboru
 4. Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
 5. Istarska županija
 6. Općina Lanišće
 7. Općina Mošćenička Draga
 8. Javna ustanova »Park prirode Učka«
 9. Javni zavod Komenski Kras

PRIDRUŽENI PARTNERJI

 1. Zavod za varstvo kulturne dediščine, sedež
 2. Pokrajinski muzej Koper, Koper
 3. Javni zavod Park Škocjanske jame, Divača
 4. Turistično gostinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 5. Mestna občina Koper
 6. Občina Ilirska Bistrica
 7. Občina Hrpelje – Kozina
 8. Občina Divača
 9. Občina Pivka
 10. Zavod Krasen Kras, Gorjansko

GLAVNI REZULTATI / NEPOSREDNI UČINKI PROJEKTA:
–   NOVA čezmejna destinacija trajnostnega turizma – »DEŽELA KAŠTELIRJEV« – pokrajina več slovenskih in hrvaških gradišč, ki bo temeljila na:

–   TRIJE novi čezmejni trajnostni turistični produkti

 • Arheološki čezmejni itinerarij, temelječ na:
 • štirih oživljenih gradiščih: Štanjel (Komen, SI), Korte nad Izolo (Izola, SI), Rašpor (Lanišče, HR), Brseč in Ozida (Mošćenička Draga, HR) in drugih, v Deželo kaštelirjev povezanih gradiščih projektnega območja
 • upravljavskih načrtih za gradišča
 • očiščenju oživljenih gradišč in okolice, ureditvi, rekonstrukciji in zavarovanju oživljenih gradišč v skladu z načrtom (skanseni, vrtovi, razstave, označevalne table)
 • mobilni in spletni aplikaciji – KAŠTELIRJI ROAD
 • promociji gradišč
 • podlagah za vzpostavitev arheološkega parka ter morebitnega vpisa v UNESCO dediščino
 • Botanični čezmejni itinerarij (v povezavi tudi z arheobotaniko in etnobotaniko), temelječ na:
 • osmih učno-rekreacijskih in didaktičnih poteh v okolici oživljenih gradišč
 • botaničnem parku v Mošćenički Dragi,
 • skupnih seznamih, vodnikih in kodeksih
 • genski banki uporabnih rastlin
 • kodeksu nabiranja uporabnih rastlin
 • poročilu o ljudskem poimenovanju in tradicionalni uporabi rastlin
 • mobilni in spletni aplikaciji – KAŠTELIRJI ROAD
 • poskusnih nasadih zaščitenih rastlin
 • promociji botanike in etnobotanike območja
 • Itinerarij čezmejnih festivalov gradišč, temelječ na:

– več vsebinsko povezanih festivalih na območju štirih oživljenih gradišč, izvedenih v različnih terminih na temo arheologije, zgodovine in antropologije gradišč, arheobotanike, botanike, etnobotanike ter glasbe z gradišč

– v okviru projekta je nastala tudi monografija z naslovom: Kaštelir: Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem:

 

– v okviru projekta je nastala tudi slikanica “Sveti meč pravice”. Slikanica je objavljena v elektronski obliki na spodnjih povezavah in je brezplačno na voljo za branje v kar štirih jezikih (slovenščina, hrvaščina, italijanščina, angleščina):

 

 

« | »