Namen publikacije, posvečene 30. obletnici slovenske države, poleg ozaveščanja zgodovinskih
okoliščin, ki so privedle do (samo)oblikovanja svojstvene slovenske nacije, je predvsem kritičen pretres
poglavitnih družbenih dejavnikov, ki so sooblikovali slovensko družbo v dobi samostojne države. Želeli
smo si knjigo o dosežkih države, kot jih izbrani avtorji vidimo po tridesetih letih njenega obstoja, knjigo,
ki bo namenjena širši javnosti, še zlasti mlajši generaciji, ki doslej morda ni imela možnosti pregledati
oziroma oceniti pomena in celote dosežkov slovenske državnosti; ki je morda prezrla ali podcenjevala njene
pomembne dosežke.”

Darko Darovec & Dimitrij Rupel

Ob trideseti obletnici slovenske državnosti je znanstvena monografija, ki prinaša pregled razvoja na različnih področjih v zadnjih treh desetletjih na Slovenskem, posebej dobrodošlo delo. Časovni odmik od dogodkov izpred tridesetih let omogoča kritični razmislek in pogled v preteklost, ki pa je obenem uprt tudi v prihodnost.
Prispevke je napisalo 34 avtoric in avtorjev, strokovnjakov in poznavalcev različnih vidikov razvoja na Slovenskem: od zgodovinskih prelomnic, političnih, kulturnih in verskih vprašanj, izobraževanja, naravovarstva, kmetijstva, turizma, problematike slovenske manjšine in diaspore ter drugih družbenih tem vse do vprašanja Slovenije in evroatlantskih integracij. Vsebinska zasnova dela je smiselna in logična, čeprav sestavljena iz navidezno heterogenih vsebin so te povezane v tematsko zaključena poglavja, ki se zlivajo v enovito celoto. V posameznih prispevkih (so)avtorji/ice natančno analizirajo posamezna področja ter njihov razvoj, strukturiranje, pa tudi uspehe, neuspehe in morebitne nove izzive. Četudi se na prvi pogled zdi, da je knjiga zastavljena zelo široko, ima svojo notranjo in zunanjo logiko. Notranja je v tem, da je oblikovana po »načelu lijaka«, kar pomeni, da prehaja od splošnega h konkretnemu; zunanja pa se kaže tako, da poleg obravnave notranjepolitičnih tematik Slovenijo na podlagi primerjalnih analiz obravnava tudi v širšem kontekstu. Monografija tako na
slovenski razvoj od osamosvojitve do danes ne gleda zgolj s perspektive hic et nunc, temveč skuša dogodke in razvoj v Sloveniji analizirati tako, da jih umešča v okolje Evropske unije in tudi v širše mednarodno okolje.
Knjiga 30 let slovenske države med bralce prihaja v pravem trenutku, je berljiva, bogata s podatki, razmisleki in pogledi na tri desetletja slovenske državnosti, zato bodo po njej posegali splošna javnost, dijaki in študentje, pa tudi raziskovalci
in raziskovalke, ki jih obravnavane tematike zanimajo.

Tanja Žigon
Egon Pelikan
(iz recenzij)

Celotno publikacijo si lahko ogledate tukaj.

« | »