Projekt Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja, z akronimom #BUTMUZ, je sofinanciran v okviru programa Strategije lokalnega razvoja »LAS Istre« s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Aktivna izvedba projekta se je začela 01.01.2021. Namen operacije je povezati butične muzeje v slovenskem primorju in podeželju, ki se ukvarjajo z naravno in kulturno dediščino primorja in primorskega podeželja in digitalizirati in ohraniti artefakte, ki so pomembni za obstoj naravne in kulturne dediščine podeželja. Hkrati bo razvil interpretativne vsebine, ki bodo povečale privlačnost območja in povezanost produktov pomembnih za turistično ponudbo tudi na podeželju ter vzpostavil mrežo virtualnih butičnih muzejev primorskega podeželja, ki bodo služila tako informiranju in promociji podeželja, kot tudi izobraževalni pripomoček za razvoj lokalne identitete in povezanosti med urbanim okoljem in podeželjem slovenskega primorja.

Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
Začetek in trajanje projekta: januar 2021 – december 2021
Partnerji v projektu: Občina Izola, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije kulture, družbe in okolja, Turistično združenje Izola, Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran, Občina Ankaran

Projekt bo naslavljal razvoj in virtualizacijo butičnih muzejev slovenskega primorja in podeželja, ki ohranjajo kulturno in naravno dediščino primorja tako, da bo poskrbel za njihov razvoj in boljšo povezanost. Butični muzeji predstavljajo ključno povezavo med ohranjanjem kulturne in naravne dediščine in razvojem trajnostnega turizma, saj večina hrani zbirke in eksponate, ki za sedaj še niso poznani na trgu ampak njihov obstoj priča o sobivanju narave in človeka v obmorskem okolju. Z povezavo in digitalizacijo muzejev bi nastali virtualni muzeji, ki bi lažje širili znanje o tem okolju in bi pomagali povezati primorje in podeželje. Namen je, da z vzpostavitvijo virtualnih muzejev obogatimo učni načrt v šolah, saj bo približal znanje o dediščini na mlajše z interpretativno vsebino. Hkrati bo projekt sestavil turistični itinerarij butičnih muzejev, ki bodo med seboj povezani in bodo tvorili večji doprinos turistični destinaciji, ne samo v urbanih območjih, temveč jih bo popeljal tudi v zaledje. S tem bo pokazal pomembnost povezanosti muzejev z interpretacijskimi vsebinami, ki bi lahko v večjem konceptu pripomogel k trajnostnemu upravljanju itinerarijev pomorske in ribiške kulture in bi služil kot izobraževalni center.

Projekt bo omogočal izdelavo novih produktov, ki se bodo skupaj povezali v mreže, katere bodo dodale večjo vrednost in konkurenčnost razvoja naravne in kulturne dediščine podeželja, saj bo to orodje, ki bo povezovalo urbano okolje s podeželjem. To bo orodje, ki bo potegnilo več ljudi na podeželje in bo hkrati predstavilo tipičnost, zgodovino in produkte podeželja na sodoben in privlačen način in bo obiskovalce spodbudilo k kupovanjem tipičnih izdelkov, ki jih nudi podeželje. Kljub temu pa bo ohranjal kvaliteto narave podeželja ter omogočal boljši razvoj turizma na podeželju z vključevanjem naravne in kulturne dediščine, saj bo promocija podeželja potekala virtualno, kar bo zmanjšalo porabo plastike in papirja za promocijo lokalnih ponudb in storitev muzejev ter zmanjšanje tiskanih produktov, ki bi povezovali butične muzeje in z spletno pomočjo omogočal lažjo pridobitev informacij o lokaciji in vsebini muzejev. Taka vrsta promocije ne samo omogoči hitrejši in bolj naraven razvoj podeželja, temveč se tudi prilagaja blažitvi podnebnih sprememb.

Večja obiskanost podeželja bo ponudila tudi možnost obiskovalcev, da se ustavijo pri lokalnih ponudnikih hrane in kmetijskih izdelkov. S tem se bodo krepile možnosti z nova delovna mesta, saj bodo obiski podeželja bolj frekventni v vseh letnih časih, kar bo vzpodbudilo težnjo po ohranjanju infrastrukture in novi infrastrukturi ki bo zagotovila trajnostni razvoj podeželja. Izboljšala se bo tudi informacijska infrastruktura, saj bo projekt spodbudil vzpostavitev IT orodij, ki omogočajo nadaljnjo nadgradnjo in vključevanje tudi drugih novih butičnih muzejev in s tem oblikovanje večje mreže in njen trajnostni učinek, ki bo živel in se ohranjal tudi po projektu. To bo zagotovilo dovolj obiskovalcev, ki bodo omogočali ohranjanje običajev in tipičnosti podeželja. Celotna kvaliteta življenja lokalnih prebivalcev se bo izboljšala, saj projekt spodbuja butični turizem (in ne masovni), ki ne bo negativno vplival na podeželje, hkrati pa bo vzpostavljal novo doživetje tako z novimi produkti, ki jih bodo lahko ponudili lokalni ponudniki kot tudi z vzpostavitvijo muzejev in virtualizacijo zbirk v Marezigah, ohranjanja naravne dediščine na Debelem rtiču, v Ankaranu in z virtualizacijo vsebin v Izoli.

« |